Year PLANTS (Million kWh)
 Da Siat Da Dang 2 Da M’bri Total
2011  64.660 160.589     
2012  67.054 173.000     
2013  64.262 197.548     
2014 69.818 214.592    378.459 662,869

2015

63.753 169.608    357.788 591,149

2016

64.004  154.27  339.546 557,820

2017

76.467 225.941   405.949 708.357

2018

73.587 196.104 366.839 636.530

2019

64.535 177.243 342.231 584.009

2020

61.855 183.735 188.620 434.210

11/2021

64.426 175.076 360.139 599.641

                                  REVENUE

Year

PLANT (Billion VND)

Da Siat

Da Dâng 2

Da M'bri

Total

2011

47.982

107.459

 

155.441

2012

58.188

118.972

 

177.160

2013

59.311

134.784

 

194.095

2014

62.268

157.738

376.437

596.443

2015

68.595

 128.761 

393.504 

590.860

2016

 68.194 

  115.971

329.465

 513.630

2017

82.453

166.863

374.371

623.687

2018

82.3

162

376

620.3

2019

76.917

159.411

406.700

643.028

2020

76.396

144.140

208.546

429.082

11/2021

75.205

141.125

389.746

606.076

Photos gallery
Video clip
Visitor

3.368.920Visitors

793Today

33 Online

Information

DASIAT_032014.JPG


Xem Nhà máy Đa Siat ở bản đồ lớn hơn

Other news

View all