Quan hệ cổ đông
Năm Nhà máy (triệu kWh)
 Đa Siat Đa Dâng 2  Đa M’bri Tổng cộng
2011 64,660  160,589     
2012 67,054  173,000     
2013  64,262   197,548     
2014 69,818 214,592 378,459 662,869

2015

63,753    169,608   357,788  591,149

2016

64,004 154,27 339,546 557,820

2017

76,467

225,941 405,949 708,357

2018

73,587

196,104  366,839  636,530

2019

64,535

177,243 342,231 584,009

2020

61,855

183,735 188,620 434,210

8/2021

37,035

99,257 203,192 339,484

 DOANH THU CÁC NĂM

Năm

 

Nhà máy

Đa Siat

Đa Dâng 2

Đa M'bri

Tổng cộng

2011

47,982

107,459

 

155,441

2012

58,188

118,972

 

177,160

2013

59,311

134,784

 

194,095

2014

62,268

157,738

 376,437

596,443

2015

68,595

 128,761 

  393,504 

590,86

2016

 68,194

  115,971

  329,465

 513,630

2017

82,453

166,863

374,371

623,687

2018

82,3 

162

376 

620,3

2019

76,917

159,411

406,700

643,028

2020

76,396

144,140

208,546

429,082

8/2021

49,159

80,524

227,632

357,315

Thư viện ảnh
Video clip
Thống kê truy cập

3.294.035Lượt truy cập

1156Hôm nay

40 Đang truy cập

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 - TỔ CHỨC VÀO NGÀY 24/06/2021

02/06/2021

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

4. Giấy ủy quyền (mẫu sử dụng cho cá nhân/tổ chức)

5. Giấy ủy quyền (mẫu sử dụng cho tạp thể)

6. Phiếu biểu quyết

7. Thông báo v/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm sát nhiệm kỳ IV (2017-2022)

8. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm sát nhiệm kỳ IV (2017-2022)

9. Giấy ủy quyền ứng cử (cổ đông là cá nhân)

10. Giấy ủy quyền ứng cử (cổ đông là tổ chức)

11. Đơn ứng cử Ban Kiểm sát nhiệm kỳ IV (2017-2022)

12. SYLL của ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm sát nhiệm kỳ IV (2017-2022)

13. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14. Quy chế biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm sát nhiệm kỳ IV (2017-2022) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

15. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & Kế hoạch SXKD năm 2021

16. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

17. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18. Báo cáo tài chính năm 2020

19. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thủ lao HĐQT, BKS năm 2020 và trình kế hoạch chi trả năm 2021 

20. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

21. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

22. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Cty và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

23. Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của BKS

24. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS

25. Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS

26. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(xem file đính kèm)