Giới thiệu

Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022 – 2027:

 

1. Ông Võ Thái

 

Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

 

Năm sinh : 1972

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 

Quá trình công tác :

 

- Từ 2008 đến 2011: Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng sản Bằng Hữu

 

- Từ 2012 đến 2013: Kế toán trưởng Công ty CP Năng lượng tái tạo DVA

 

- Từ 2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Việt Liên Á – Phú Hưng Gia

 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ

 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

 

Năm sinh: 1968

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 10/1990 đến 11/1997: Kế toán công nợ Xí nghiệp Vật tư Vận tải, Công ty Điện Lực 2.

 

- Từ 12/1997 đến 08/2007: Kế toán Đầu tư XDCB, Cơ quan Công ty Điện Lực 2.

 

- Từ 08/2007 đến 09/2015: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực.

 

- Từ 09/2015 đến 02/2016: Kế toán tổng hợp tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

- Từ 03/2016 đến nay: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.

 

3. Ông Mai Quang Trung

 

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

 

Năm sinh: 1986

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân, Thạc sỹ kinh tế

 

Quá trình công tác:

 

- Từ 10/2009 đến 06/2011: Chuyên viên kế toán tại Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

 

- Từ 07/2011 đến 01/2019: Chuyên viên tại phòng Tài chính Kế toán - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

 

- Từ 02/2019 đến nay: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.