• Công Ty Cổ Phần
  Thuỷ Điện Miền Nam

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Đảm bảo điện
  cho phát triển kinh tế xã hội

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

 • Tận tâm
  phục vụ khách hàng

 • Năng lượng
  của trách nhiệm

THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN SHP

25.80
0  (0 %)
Khối lượng: 15,100

574,109 / 639,176
triệu kWh / tỷ đồng


TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN & DOANH THU LŨY KẾ ĐẾN 10/2022
XEM SẢN LƯỢNG & DOANH THU CÁC NĂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

309,320
Hôm nay: 767
Đang truy cập: 16