Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2021

  • 21:18 - 04/12/2021
  • 606

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     6,574 20,891    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     8,921 35,528    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     13,941 58,194    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     12,022 50,790    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     40,177 99,824    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     44,486 116,038    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     62,292 178,909    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     65,429 202,356    

 

 

Bài viết liên quan