Quan hệ cổ đông

Các biểu mẫu sử dụng cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023

Các biểu mẫu sử dụng cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023

xem chi tiết xem chi tiết

Các biểu mẫu sử dụng cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

Các biểu mẫu sử dụng cho Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

xem chi tiết xem chi tiết

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng cổ phiếu

xem chi tiết xem chi tiết

Giấy đề nghị chuyển tra cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Giấy đề nghị chuyển tra cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

xem chi tiết xem chi tiết

Giấy uỷ quyền

Giấy uỷ quyền

xem chi tiết xem chi tiết

Chuyển quyền sở hữu do thừa kế

Chuyển quyền sở hữu do thừa kế

xem chi tiết xem chi tiết