Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

xem chi tiết xem chi tiết

Quyết định HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

Quyết định HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

xem chi tiết xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

xem chi tiết xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4-2022

Báo cáo tài chính quý 4-2022

xem chi tiết xem chi tiết

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

xem chi tiết xem chi tiết

Quy chế công bố thông tin ban hành theo quyết định 110/QĐ -SHP-HĐQT ngày 28/11/2022

Quy chế công bố thông tin ban hành theo quyết định 110/QĐ -SHP-HĐQT ngày 28/11/2022

xem chi tiết xem chi tiết