Quan hệ cổ đông

Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của CN SHP tại Lâm Đồng và chuyển thành Địa điểm KD SHP tại Lâm Đồng

Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của CN SHP tại Lâm Đồng và chuyển thành Địa điểm KD SHP tại Lâm Đồng

xem chi tiết xem chi tiết

CBTT ký HĐ kiểm toán với CN Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

CBTT ký HĐ kiểm toán với CN Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

xem chi tiết xem chi tiết

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

xem chi tiết xem chi tiết

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SHP

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SHP

xem chi tiết xem chi tiết

Thông báo thay dổi nhân sự- Bầu Chủ tịch HĐQT- Thay đổi người đại diện pháp luật

Thông báo thay dổi nhân sự- Bầu Chủ tịch HĐQT- Thay đổi người đại diện pháp luật

xem chi tiết xem chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự - miễn nhiệm ông Trương Thanh Bình - PTGĐ SHP

Thông báo thay đổi nhân sự - miễn nhiệm ông Trương Thanh Bình - PTGĐ SHP

xem chi tiết xem chi tiết