Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2021

  • 21:25 - 04/12/2021
  • 611

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 07/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7 Tháng 7 Luỹ kế đến tháng 7
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     6,999 27,890    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     5,918 41,446    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     20,565 78,759    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     14,766 65,556    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     47,441 147,265    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     53,633 169,671    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     75,005 253,914    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     74,380 276,673    

 

 

Bài viết liên quan