Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2021

  • 21:39 - 04/12/2021
  • 621

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     9,227 46,262    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     7,782 56,941    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     25,247 124,504    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     18,267 98,791    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     54,735 257,927    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     57,961 285,505    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     89,209 428,693    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     84,010 441,237    

 

 

Bài viết liên quan