Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2021

  • 21:47 - 04/12/2021
  • 652

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     9,561 55,823    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     7,687 64,268    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     26,143 150,647    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     22,137 120,928    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     55,927 313,854    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     59,430 344,935    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     91,631 520,324    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     89,254 530,131    

 

 

Bài viết liên quan