Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2021

  • 21:43 - 11/12/2021
  • 692

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2021 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch giữa 2021 và 2020
Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     8,603 64,426    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     10,577 75,205    
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     24,429 175,076    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     20,197 141,125    
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     46,285 360,139    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     44,811 389,746    
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh     79,317 599,641    
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng     75,585 606,076    

 

 

Bài viết liên quan