Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2022

  • 16:01 - 13/02/2022
  • 805

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 2,863 2,863 3,632 3,632 769 769
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,842 4,842 5,982 5,982 1,140 1,140
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 8,893 8,893 10,964 10,964 2,071 2,071
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,740 7,740 9,793 9,793 2,053 2,053
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,516 19,516 19,269 19,269 (-247) (-247)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 23,891 23,891 27,118 27,118 3,227 3,227
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 31,272 31,272 33,865 33,865 2,593 2,593
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 36,473 36,473 42,893 42,893 6,420 6,420

 

 

Bài viết liên quan