Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2022

  • 15:43 - 07/06/2022
  • 684

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 5,718 14,317 6,594 20,918 0,876 6,601
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,135 26,607 8,872 33,220 0,737 6,613
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 16,480 44,253 22,108 63,478 5,628 19,225
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 14,142 38,768 19,117 57,434 4,975 18,666
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,418 59,647 26,886 107,426 17,468 47,779
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 10,774 71,552 33,265 153,833 22,491 82,281
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 31,616 118,218 55,588 191,822 23,972 73,604
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 33,051 136,927 61,254 244,487 28,203 107,560

 

 

Bài viết liên quan