Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2022

  • 15:13 - 07/10/2022
  • 1457

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,227 46,262 9,147 54,437 (-0,080) 8,175
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,782 56,941 7,715 64,856 (-0,067) 7,915
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 25,247 124,504 25,118 160,594 (-0,129) 36,090
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 18,267 98,791 20,229 134,424 1,962 35,633
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 54,735 257,927 47,660 279,063 (-7,075) 21,136
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 57,961 285,505 53,193 362,249 (-4,768) 76,744
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 89,209 428,693 81,925 494,094 (-7,284) 65,401
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 84,010 441,237 81,137 561,529 (-2,873) 120,292

 

 

Bài viết liên quan