Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2022

  • 09:09 - 06/01/2023
  • 1849

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2021 Năm 2022 Chênh lệch giữa 2022 và 2021
Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,309 70,735 4,592 75,725 (-1,717) 4,990
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,757 83,962 6,724 87,943 (-2,033) 3,981
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 18,817 193,893 12,122 217,663 (-6,695) 23,770
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 16,064 157,189 10,704 184,326 (-5,360) 27,137
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 22,800 382,939 14,928 367,559 (-7,872) (-15,380)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 26,779 416,525 20,683 473,833 (-6,096) 57,308
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 47,926 647,567 31,642 660,947 (-16,284) 13,380
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 51,600 657,676 38,111 746,102 (13,489) 88,426

 

 

Bài viết liên quan