Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2023

  • 14:55 - 06/04/2023
  • 2127

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3 Tháng 3 Luỹ kế đến tháng 3
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 3,040 9,798 1,519 6,642 (-1,521)  (-3,156)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,951 17,257 4,264 14,529 (-1,687) (-2,728) 
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,066 27,962 3,272 19,125 (-5,794) (-8,837)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,573 25,727 3,223 18,129 (-5,350)  (-7,598) 
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 21,517 63,193 12,281 41,028 (-9,236) (-22,165) 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 34,844 96,902 14,554 52,729 (-20,290) (-44,173) 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 33,623 100,953  17,072 66,795 (-16,551)  (-34,158)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 49,368 139,886 22,041 85,387 (-27,327)  (-54,499)

 

 

Bài viết liên quan