Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2023

  • 08:48 - 11/05/2023
  • 2365

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 4,526 14,324 1,481 8,123 (-3,045) (-6,201)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,091 24,324 4,036 18,565 (-3,055) (-5,759)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 13,408 41,370  8,024 27,149 (-5,384) (-14,221)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 12,590  38,317  7,763 25,892 (-7,827) (-12,425)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh  17,347 80,540 11,074 52,102 (-6,273) (-28,438)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng  23,666 120,568 13,022 65,751 (-10,644) (-54,817)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 35,281 136,234 20,579 87,374 (-14,702) (-48,860)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng  43,347 183,233 24,821 110,208 (-18,526) (-73,025)

 

 

Bài viết liên quan