Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2023

  • 11:00 - 07/06/2023
  • 2073

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,594 20,918 2,283 10,406 (-4,311) (-10,512)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,872 33,220 5,202 23,767 (-3,670) (-9,453)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 22,108 63,478 16,038 43,187 (-6,070) (-20,291)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 19,117 57,434 15,281 41,173 (-3,836) (-16,261)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 26,886 107,426 18,082 70,184 (-8,804) (-37,242)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 33,265 153,833 16,411 82,162 (-16,854) (-71,671)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 55,588 191,822 36,403 123,777 (-19,185) (-68,045)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 61,254 244,487 36,894 147,102 (-24,360) (-97,385)

 

 

Bài viết liên quan