Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2023

  • 11:06 - 10/07/2023
  • 1646

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 6,050 26,968 4,790 15,196 (-1,260) (-11,772)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 8,469 41,689 7,296 31,063 (-1,173) (-10,626)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 23,459 86,937 19,892 63,079 (-3,567) (-23,858)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 20,502 77,936 18,320 59,493 (-2,182) (-18,443)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 32,619 140,045 42,702 112,886 10,083 (-27,159)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 42,899 196,732 43,429 125,591 0,530 (-71,141)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 62,292 253,950 67,384 191,161 5,092 (-62,789)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 71,870 316,357 69,045 216,147 (-2,825) (-100,210)

 

 

Bài viết liên quan