Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2023

  • 10:52 - 07/09/2023
  • 1704

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8 Tháng 8 Luỹ kế đến tháng 8
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,364 45,290 9,416 33,209 0,052 (-12,081)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,895 57,141 7,996 46,337 0,101 (-10,804)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 25,596 135,476 24,456 113,546 (-1,140) (-21,930)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 18,711 114,195 17,365 97,069 (-1,346) (-17,126)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 49,622 231,403 56,111 220,781 6,489 (-10,622)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 56,659 309,056 57,857 244,237 1,198 (-64,819)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 84,582 412,169 89,983 367,536 5,401 (-44,633)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 83,265 480,392 83,218 387,643 (-0,047) (-92,749)

 

 

Bài viết liên quan