Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2023

  • 15:28 - 05/10/2023
  • 1821

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9 Tháng 9 Luỹ kế đến tháng 9
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,147 54,437 9,147 42,356 0 (-12,081)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,715 64,856 7,741 54,078 0,026 (-10,778)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 25,118 160,594 25,109 138,655 (-0,009) (-21,939)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 20,229 134,424 18,354 115,423 (-1,875) (-19,001)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 47,660 279,063 54,424 275,205 6,764 (-3,858)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 53,193 362,249 58,443 302,680 5,250 (-59,569)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 81,925 494,094 88,680 456,216 6,755 (-37,878)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 81,137 561,529 84,538 472,181 3,401 (-89,348)

 

 

Bài viết liên quan