Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2023

  • 11:02 - 07/11/2023
  • 1519

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10 Tháng 10 Luỹ kế đến tháng 10
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 9,408 63,845 9,462 51,818 0,054  (-12,027) 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 6,869 71,725 7,032 61,110 0,163  (-10,615) 
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 25,530 186,124 25,681 164,336 0,151  (-21,788) 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 22,162 156,568 21,556 136,979 (-0,606)  (-19,589)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 45,077 324,140 55,945 331,150 10,868 7,010 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 48,616 410,865 58,291 360,971 9,675 (-49,894) 
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 80,015 574,109 91,088 547,304 11,073  (-26,805) 
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 77,647 639,176 86,879 559,060 9,232 (-80,116) 

 

 

Bài viết liên quan