Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2023

  • 09:46 - 06/12/2023
  • 1057

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11 Tháng 11 Luỹ kế đến tháng 11
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 7,288 71,133 8,816 60,634 1,528 (-10,499)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 9,494 81,219 10,830 71,940 1,336 (-9,279)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,417 205,541 20,476 184,812 1,059 (-20,729)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 17,036 173,622 17,163 154,142 0,127 (-19,480)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 28,491 352,631 40,381 371,531 11,890 18,900
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 42,285 453,150 40,990 401,961 (-1,295) (-51,189)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 55,196 629,305 69,673 616,977 14,477 (-12,328)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 68,815 707,991 68,983 628,043 0,168 (-79,948)

 

 

Bài viết liên quan