Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2023

  • 23:58 - 13/01/2024
  • 674

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2023 Chênh lệch giữa 2023 và 2022
Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12 Tháng 12 Luỹ kế đến tháng 12
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 4,592 75,725 5,182 65,816 0,590 (-9,909)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 6,724 87,943 7,714 79,654 0,990 (-8,289)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 12,122 217,663 11,977 196,789 (-0,145) (-20,874)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 10,704 184,326 10,811 164,953 0,107 (-19,373)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 14,928 367,559 12,598 384,129 (-2,330) 16,570
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 20,683 473,833 14,614 416,575 (-6,069) (-57,258)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 31,642 660,947 29,757 646,734 (-1,885) (-14,213)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 38,111 746,102 33,139 661,182 (-4,972) (-84,920)

 

 

Bài viết liên quan