Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2024

  • 23:57 - 05/02/2024
  • 895

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1 Tháng 1 Luỹ kế đến tháng 1
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 3,070 3,070 3,035 3,035 (-0,035) (-0,035)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 5,510 5,510 4,358 4,358 (-1,152) (-1,152)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 10,510 10,510 8,415 8,415 (-2,095) (-2,095)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 9,720 9,720 7,198 7,198 (-2,522) (-2,522)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 12,239 12,239 12,998 12,998 0,759 0,759
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 12,969 12,969 15,455 15,455 2,486 2,486
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 25,819 25,819 24,448 24,448 (-1,371) (-1,371)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 28,199 28,199 27,011 27,011 (-1,188) (-1,188)

 

 

Bài viết liên quan