Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2024

  • 15:06 - 16/05/2024
  • 887

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4 Tháng 4 Luỹ kế đến tháng 4
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 1,481 8,123 1,139 7,108 (-0,342) (-1,015)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 4,036 18,565 3,205 14,270 (-0,831) (-4,295)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 8,024 27,149 5,418 19,257 (-2,606) (-7,892)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,763 25,892  4,728 16,785 (-3,035) (-9,107)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 11,074 52,102 10,948 44,126 (-0,126) (-7,976)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 13,022 65,751 9,579 44,831 (-3,443) (-20,920)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 20,579 87,374 17,505 70,491 (-3,074) (-16,883)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 24,821 110,208 17,512 75,886 (-7,309) (-34,322)

 

 

Bài viết liên quan