Thông tin SHP

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2024

  • 11:36 - 10/07/2024
  • 253

 

 

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2024 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Nam (SHP) như sau:

 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2023 Năm 2024 Chênh lệch giữa 2024 và 2023
Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6 Tháng 6 Luỹ kế đến tháng 6
A Nhà máy Đa Siat              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 4,790 15,196 3,604 12,918 (-1,186) (-2,278)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 7,296 31,063 6,200 25,155 (-1,096) (-5,908)
B Nhà máy Đa Dâng 2              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 19,892 63,079 13,302 49,951 (-6,590) (-13,128)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 18,320 59,493 11,165 42,694 (-7,155) (-16,799)
C Nhà máy Đa M'bri              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 42,702 112,886 30,779 80,972 (-11,923) (-31,914)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 43,429 125,591 36,876 88,251 (-6,553) (-37,340)
D Tổng các nhà máy              
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 67,384 191,161 47,685 143,841 (-19,699) (-47,320)
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 69,045 216,147 54,241 156,100 (-14,804) (-60,047)

 

 

Bài viết liên quan